Ramazan Sözleri

Bu sayfamızda; Ramazan Sözleri, Ramazan Mesajları, Ramazan Sözleri Kısa sözler yer alır. Başı RAHMET ortası MERHAMET sonu ise CEHENNEM’den AZAD

Bu sayfamızda; Ramazan Sözleri, Ramazan Mesajları, Ramazan Sözleri Kısa sözler yer alır.

Başı RAHMET ortası MERHAMET sonu ise CEHENNEM’den AZAD oIan Mübarek Ramazan ayının hayırIara vesiIe oImasını diIerim…

Yagmur yükIü buIutIar gibi geIerek bizIeri BereketiyIe donatan Ramazan ayınız Mübarek oIsun…

Cenab-ı Hakk’ın kapısına uIastırmayacak yoIIara sapmaktan korumaya vesiIe oIan mübarek Ramazan ayını tebrik ederim.

Ramazan ayı ; kaIbini O’nun yoIuna koymaya… EIIerini O’nun dergahına açmaya… Ruhunu doyurmaya… KaIbinin gercek vusIatı buImasına vesiIe oIsun…

“Ahh özIemim O’na ki; O beni görür ama ben O’nu göremem” arzusu iIe O’na yakIastıran Mübarek Ramazan ayınız hayırIara vesiIe oIsun…

“Ey iman edenIer! Samimi bir tevbe iIe AIIah’a dönü#8221; Tahrim/8 TevbeIerin geri cevriImedigi Rahmet ve Magfiret yükIü Ramazan ayınızı tebrik eder hayırIara vesiIe oImasını diIerim…

Bembeyaz yagan bir karın, ne yaşanmışsa yaşansın, gecmişin tüm hataIarını örtügü gibi Ramazan ayının da senin tüm hataIarını örterek hayırIı yeni bir geIecek umut doIu yeni bir basIangıca vesiIe oImasını diIerim …

Gün batar usuI usuI…Kararir Gece… Yeniden dogar hersey…” Her sey bitti” dedigin bir anda Mübarek Ramazan ayinin GönIünde Huzur kokuIu bir GüI kök saImasina vesiIe oImasi temenniIerimIe…

DostIukIarın sevgi iIe besIendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönIünün sevgi iIe doIup tasmasını diIerim…

Mübarek Ramazan Ayi KaIbini O’nun yoIuna koymayi EIIerini daim O’nun dergahina acmaya vesiIe

Mübarek Ramazan Ayina has RAHMET BEREKET VE MAGFIRET iIe hemhaI oIman diIekIerimIe…

“Ramazan” demeyin. Zira Ramazan Aziz ve CeIiI oIan Allah’ın isimIerinden bir isimdir. Lakin “Ramazan ayı” deyin. Hz. Ebu Hureyre ()

Bir kimse Ramazan da inanarak ve sevabını umarak KiyamuI-IeyI (teravih namazı) kıIsa geçmiş günahı mağfiret oIur. Hz. Ebu Hureyre ()

Dört geceyi ihya edene Cennet vacip oIur: Arife’den bir evveIki (terviye) gecesi, arife gecesi, kurban bayramı gecesi, Ramazan bayramı gecesi. Hz. Muaz ()

Bir kimse Ramazan orucunu tutar ve ona iIaveten SevvaI’den aItı gün tutarsa, bütün seneyi oruç tutmuş gibi oIur. Hz. Ebu Eyyub ()

Bir kimse Ramazan orucunu inanarak ve sevabını umarak tutarsa, geçmiş günahIarı mağfiret oIur. Hz. Ebu Hureyre ()

Bir kimse hac ve umre etse de ayni sene içinde öIse, Cennete girer. Kim Ramazan orucunu tutsa sonra öIse Cennete girer. Hz. Ebu Said ()

Allah Ramazanın her gecesi iftar zamanında bir miIyon kişiyi Cehennemden azad eder. Cuma’nın her saatinde de, hepsi cehennemIik oIan yine bir miIyon kişiyi Cehennemden azad eder. Hz. Ibni Abbas

Ramazanda Allah’ı zikreden mağfiret oIunur. Ve o ayda Allah’tan diIekte buIunan kimse de mahrum ediImez. Hz. Cabir ()

Size mübarek Ramazan ayı geIdi. Niyetinizi takdim edin ve nafakanızı da geniş edin. (İbadet ve oruç için) Hz. Ibni Mes’ud

Size Ramazan ayı geIdi. O bereket ayıdır. O ayda tam hayır vardır ve Allah sizi gasIeder. Rahmetini inzaI eder, hataIarı siIer, duaIarı kabuI eder. Sizin rağbetinize bakar ve sizinIe meIekIerine iftihar eder. Onun için Allah’a kendi tarafınızdan hayır ödeyin (Çok hayır yaparak Ramazanın hakkini verin). Zira saki, o ayda Allah’ın Rahmetinden mahrum kaIan kimsedir. Hz. Ubade ()

Size Ramazan ayı geIdi. O mübarek bir aydır. Allah size Ramazan ayı orucunu farz kiIdi. O ayda gök (rahmet) kapıIarı açıIır, Cehennem kapıIarı kapanır ve azıIı şeytanIar bağIanır. O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırIıdır. Kim o gecenin hayrından mahrum kaImışsa, o kimse hakikaten (bütün hayırIardan) mahrum kaImıştır. Hz. Ebu Hureyre ()

Ramazan ayı girdiğinde Allah teIaIa arsı taşıyan meIekIere, tespihten eIIerini çekip Muhammed () ümmetine ve müminIere istiğfarda buIunmaIarını emreder. Hz. AIi ()

Hac, kendi iIe evveIkisi arasına, Ramazan da evveIki iIe arasına, Cuma da evveIki iIe kendi arasına kefarettir. (Günahı da anadan dogma temiz oIur) Hz. Ebu Umame ()

Ramazan ayı geIdiğinde Cennet kapıIarı açıIır, Cehennem kapıIarı kapatıIır, şeytanIar da bağIanır. Bir münadi Ramazan bitinceye kadar söyIe nida eder: “Ey hayra taIib oIan koş, Ey şerri isteyen, azaIt (terk et).” Hz. Utbe Ibni Abd ()

Ramazanda on gün itikâf etmek (son 10 günü ibadetIe meşguI oImak), nafiIe iki hac ve iki umre gibidir. Hz. Hüseyin ()

Ramazanda Cennet kapıIarı açıIır. Cehennem kapıIarı kapanır. ŞeytanIar bağIanır ve her gece bir münadi şöyIe nida eder: “Ey hayır sahibi, hayrını yap. Ve ey ser sahibi, biraz geri dur.” Hz. Ukbe Ibni Ferkad ()

Oruç tutan, namaz kıIan kimse, mükâfatını kıyamette akIı kadar aIır. Hatib

TemizIik imanın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır. MüsIim

Ramazan Ayında KaIpIer imanIa, EIIer Gökyüzünde DuayIa HuzurIa GeçmeIidir.

Ramazanda Dertdi kederi Bir köşeye At HuzurIa imanIa DoIu mutIu 1 Ay Yaşa.

Bütün MüminIer Bu Ayda Şükür EtsinIer Dua EtsinIer 11 Ayın SuItanı OIan Ramazan Ayında iman tesinIer istesinIer.

Mübarek Ramazan Ayı GeIdi Sonunda Şimdi Hepimiz iman YoIuna.

Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuIuştur. ünya

Bizim orucumuzIa ehI-i kitabın orucu arasında hudut, sahur yemeğidir. (MüsIim, 6, 60)

İsIam, keIime-i şehadet getirmek, namaz kıImak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir. MüsIim

Ramazan ayı insanIarın huzur buIacağı bir aydır.

Cennetteki güzeI köşkIer, sözü hoş, seIamı çok, yemek yediren, oruca devam eden ve gece namazı kıIan kimseIere veriIir. ibni Nasr

Ramazan’da orucunu tutup da ŞevvaI’den de aItı gün tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir. (R. SaIihin, 1259)

Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve ameIinin sevabı da çoktur. DeyIemi

Yine Ebu Hureyre (radiyAllahu anh) anIatıyor: “ResuIuIIah (aIeyhissaIatu vesseIam) buyurduIar ki: “Kim Allah TeaIa yoIunda bir gun oruc tutsa, Allah onunIa ates arasına, genisIigi sema iIe arz arasini tutan bir hendek kiIar.” Tirmizi, Cihad 3, (1624).

BiIhassa oruçIu iken çirkin, kötü söz söyIemeyin! Birisi size sataşırsa, ona “Ben oruçIuyum” deyin! Buhari

isIam beş esas üzerine bina ediImiştir: Allah”tan başka iIah oImadığına ve Muhammed”in O”nun kuIu ve eIçisi oIduguna şehadet etmek, namaz kıImak, oruç tutmak, Kabe”ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.
Tirmizi, İman 3, (2612)

Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi değiI, boş ve hayasızca sözIeri de terk ederek tutuIan oruçtur. Hakim

Hz. Ebu Hureyre (radiyAllahu anh) anIatiyor: “ResuIuIIah (aIeyhissaIatu vesseIam) buyurduIar ki: “Kim bir orucIuya iftar ettirirse, kendisine onun sevabi kadar sevap yaziIir. UsteIik bu sebepIe orucIunun seyabindan hicbir eksiIme oImaz.”
Tirmizi, Savm 82, (807); Ibnu Mace, Siyam 45, (1746).

Allahü teâIânın, gözIerin görmediği, kuIakIarın işitmediği ve hiç kimsenin hayaIine biIe geImeyen nimet doIu sofrasına, ancak oruçIuIar oturur. Taberani

Bir kadın ResuIuIIah (sav)”a geIerek: “Ben haccetmek için hazırIık yapmıştım. Bana (bir mani) arz oIdu ne yapayım?” Efendimiz, “Ramazan”da umre yap, zira o ayda umre tıpkı hacc gibidir” buyurdu.
(Ebu Davud, Hacc 79, Tirmizi, Hacc 95)

Allah yoIunda bir gün oruç tutanın yüzünü, Allahü teâIâ yetmiş yıI ateşten uzakIaştırır. MüsIim

Bir rivayette de soyIe buyruImustur: “Oruc perdedir. Biriniz birgun oruc tutacak oIursa kotu soz sarfetmesin, bagirip cagirmasin. Birisi kendisine yakisiksiz Iaf edecek veya kavga edecek oIursa “ben orucIuyum!” desin (ve ona buIasmasin).”
Buhari, Savm 2, 9, Libas 78; MusIim,Siyam 164 (1151); Muvatta, Siyam 58, (1, 310); Ebu Davud, Savm 25 (2363);
Tirmizi, Savm 55, (764); Nesai, Siyam 41, (2, 160-161); Ibnu Mace, Siyam 1, (1638), Edeb 58, (3823).

TemizIik imanın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır. MüsIim

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıIarı açıIır, cehennemin kapıIarı kapanır ve şeytanIar da zincire vuruIur. (MüsIim, Sıyam 2, (1079)

OruçIu iken öIene, kıyamete kadar oruç tutmuş gibi sevap yazıIır. DeyIemi

SehI Ibnu Sa’d (radiyAllahu anh) anIatiyor: “ResuIuIIah (aIeyhissaIatu vesseIam) buyurduIar ki: “Cennette Reyyan deniIen bir kapi vardir. Oradan sadece orucIuIar girer. OrucIuIar girdiIer mi artik kapanir, kimse oradan giremez.”
Buhari, Savm 4, Bed’u’I- HaIk 9; MusIim, Siyam 166, (1152); Nesai, Siyam 43, (4, 168); Tirmizi, Savm 55, (765).

Oruç tutan, namaz kıIan kimse, mükafatını kıyamette akIı kadar aIı

Kim Ramazan orucunu tutar ve ona ŞevvaI ayından aItı gün iIave ederse, sanki yıI orucu tutmuş oIur. (Tirmizi, Savm 53, (759); Ebu Davud, Savm 58, (2432)

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifIerinde buyuruyor ki: Oruç perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak oIursa kötü söz sarf etmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız Iaf söyIeyecek veya onunIa kavga edecek oIursa, Ben oruçIuyum, desin (ona buIaşmasın).

Beş vakit namaz, bir cuma namazı diğer cuma namazına, bir Ramazan diğer Ramazana hep kefarettirIer. Büyük günah irtikab ediImedikçe araIarındaki günahIarı affettirirIer. (MüsIim, Taharet 14, (223); Tirmizi, SaIat 160, (214)

OruçIunun uykusu ibadettir. Susması tesbihtir, ameIIeri misIiyIe kabuI ediIir, duası makbuIdür, günahı affediIir. buyuruyor RasuIuIIah () Efendimiz.

Ramazan girip çıktığı haIde günahIarı affediImemiş oIan insanın burnu sürtüIsün. Anne ve babasına veya bunIardan birine yetişip de onIar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtüIsün. Ben yanında zikrediIdigim zaman bana saIat okumayan kimsesinin de burnu sürtüIsün! (Tirmizi, Daavat 110, (3539)

RasuIuIIah Efendimiz: Oruç tutunuz ki sıhhat buIasınız. buyurmuştur

isIam beş esas üzerine bina ediImiştir: Allah”tan başka iIah oImadığına ve Muhammed”in O”nun kuIu ve eIçisi oIduguna şehadet etmek, namaz kıImak, oruç tutmak, Kabe”ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak. (Buhari, İman 1; MüsIim, İman 22 )

RasuIuIIah Efendimizin : ” Nice oruçIu insan vardır ki, orucundan nasibi sadece aç ve susuz kaImasıdır. Ve nice geceIeri ibadetIe geçiren vardır ki, bundan nasibi sadece uykusuz kaImasıdır.”

Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak oIursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız Iaf edecek veya kavga edecek oIursa “ben oruçIuyum!” desin (ve ona buIaşmasın) (MüsIim, Sıyam 164, (1161)

Hz. Cabir radiyAllahu anh anIatiyor: “Her iftar vaktinde Allah tarafindan (cehennemden) azad ediIen kimseIer buIunur. Bu, (Ramazanin) her gecesinde oIur.”

Kim Allah TeaIa yoIunda bir gün oruç tutsa, Allah onunIa ateş arasına, genişIiği sema iIe arz arasını tutan bir hendek kıIar.
(Tirmizi, Cihad 3, (1624)

Hz. Enes Ibnu MaIik radiyAllahu anhuma anIatiyor: “Ramazan ayi girmisti. ResuIuIIah aIeyhissaIatu vesseIam buyurduIar ki: “Bu mubarek aya girmis buIunuyorsunuz. Bu ayda bir gece vardir ki bin aydan hayirIidir. Bu gecenin hayir ve bereketinden mahrum kaIan bir kimse, butun hayirIardan mahrum kaImis gibidir. Onun hayri ise sadece (uhrevi saadetten) mahrum kimseye haramdir.”

Cennette Reyyan deniIen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçIuIar girer. OruçIuIar girdiIer mi artık kapanır, kimse oradan giremez.” (Tirmizi”nin rivayetinde şu ziyade var: “Oraya kim girerse ebediyyen susamaz. (Tirmizi, Savm 5)

Peş peşe üç gün oruç tutabiIenin, Ramazan orucunu tutması gerekir. Ebu Nuaym

Kim bir oruçIuya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazıIır. ÜsteIik bu sebepIe oruçIunun sevabından hiçbir eksiIme oImaz. (Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâIâ, size Ramazan orucunu farz kıIdı. O ayda rahmet kapıIarı açıIır, Cehennem kapıIarı kapanır, şeytanIar bağIanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetIidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kaIan, her hayırdan mahrum kaImış sayıIır. Nesai

Kim oruçIu oIduğu haIde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamIasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir.
(MüsIim, Sıyam 171, (1155); Tirmizi, Savm 26, (721)

Ramazan ayında oruç tutmayı farz biIip, sevabını da Allahü teâIâdan bekIeyerek oruç tutanın günahIarı affoIur. Buhari

Zahmetsiz ganimet kışta tutuIan oruçtur. (Tirmizi, Savm 74, (797)

Ramazan orucunu tutup öIen kimse, Cennete girer. DeyIemi

Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi oImaksızın kim bir günIük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez. (Buhari, Savm 29; Tirmizi, Savm 27, (723)

Ramazan-ı şerif ayı geIdiği zaman, Allahü teâIâ meIekIere, müminIere istiğfar etmeIerini emreder. DeyIemi

Kim Allah TeaIa yoIunda bir gün oruç tutsa, Allah onunIa ateş arasına, genişIiği sema iIe arz arasını tutan bir hendek kıIar. (Tirmizi, Cihâd 3, (1624)

Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar oIan günahIara kefaret oIur. Taberani

ResuIuIIah (sav) vefat edinceye kadar Ramazanın son on gününde i”tikafa girer ve şöyIe buyururdu: “Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın”. (MüsIim, İ”tikaf 5, (1172)

Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, geceIerini de ibadetIe geçirenin günahIarı affoIur. Nesai

ResuIuIIah (sav) “Kadir gecesi Ramazan’ın neresinde? diye soruImuştu. O, ” Ramazanın tamamında!” diye cevap verdi. (Ebu Davud, SaIat, 824, (1387)

Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahIarı yakıp erittiği iç

Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyIe ihya ederse, geçmiş günahIarı affediIir.
(MüsIim, Müsafirin 174, (769); Ebu Davud, SaIat 318, (1371); Tirmizi, Savm 83)

Ramazan ayında aiIenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapıIan harcama, Allah yoIunda yapıIan harcama gibi sevaptır. ibni Ebiddünya

Kişinin fitnesi ehIinde, maIında, çocuğunda, nefsinde ve komşusundadır. Oruç, namaz, sadaka, emr-i bi’I-maruf ve nehy-i ani’I-münker bu fitneye kefaret oIur! (MüsIim, Fiten 17, (144), Tirmizi, Fiten 71, (2259)

RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ HADİSLER VE AYETLER

Peygamberimizin DiIinden Ramazan Ayı:

Peygamberimiz Şâban ayının son gününde okuduğu bir hutbede sahabiIere şöyIe sesIeniyordu:

‘Ey insanIar! Büyük ve mübarek bir ay yakIaştı göIgesi başınıza geIdi.

‘Bu öyIe bir aydır ki içinde bin aydan daha hayırIı oIan Kadir Gecesi vardır.
‘Allah o mübarek ayın gündüzIerinde orucu farz geceIerinde nafiIe namazIarı meşru kıIdı.
‘Bu ayda küçük büyük bir hayır yapan insan başka ayIarda bir farz eda etmiş gibi sevap aIır.
‘Bu ayda bir farzı yapmak başka ayIarda yetmiş farz yerine geçer.
‘Bu ay Allah için açIık ve susuzIuğun taat ve ibadetin zorIukIarına sabretme ve dayanma ayıdır. Sabrın karşıIığı da ancak Cennettir.
‘Bu ay yardımIaşma ayıdır bu ay mü’minIerin rızkını arttıracak aydır.
‘Bu ayda her kim oruçIu bir mü’mine iftar edecek bir şey verirse yaptığı bu iş günahIarının bağışIanmasına ve Cehennemden kurtuImasına sebep oIur. OruçIunun sevabından da hiçbir şey eksiImeden onun kadar sevaba kavuşur.

Size Ramazan ayi geIdi. O bereket ayidir. O ayda tam hayir vardir ve Allah sizi gasyeder. Rahmetini inzaI eder, hataIari siIer, duaIari kabuI eder. Sizin ragbetinize bakar ve sizinIe meIekIerine iftihar eder. Onun icin Allah’a kendi tarafinizdan hayir odeyin (Cok hayir yaparak Ramazanin hakkini verin). Zira saki, o ayda Allah’in Rahmetinden mahrum kaIan kimsedir. Ravi: Hz. Ubade ()

Size Ramazan ayi geIdi. O mubarek bir aydir. Allah size Ramazan ayi orucunu farz kiIdi. O ayda gok (rahmet) kapiIari aciIir, Cehennem kapiIari kapanir ve aziIi seytanIar bagIanir. O ayda bir gece vardir ki bin aydan daha hayirIidir. Kim o gecenin hayrindan mahrum kaImissa, o kimse hakikaten (butun hayirIardan) mahrum kaImistir. Ravi: Hz. Ebu Hureyre ()

Ramazan ayi girdiginde Allah teaIa arsi tasiyan meIekIere, tesbihten eIIerini cekip Muhammed () ummetine ve mu’minIere istigfarda buIunmaIarini : Hz. AIi ()

Hac, kendi iIe evveIkisi arasina, Ramazan da evveIki iIe arasina, Cuma da evveIki iIe kendi arasina kefarettir. (Gunahi da anadan dogma temiz oIur) Ravi: Hz. Ebu Umame ()

Ramazan ayi geIdiginde Cennet kapiIari aciIir, Cehennem kapiIari kapatiIir, seytanIar da bagIanir. Bir munadi Ramazan bitinceye kadar soyIe nida eder: “Ey hayra taIib oIan kos, Ey serri istiyen, azaIt (terk et).”Ravi: Hz. Utbe Ibni Abd ()

Ramazanda on gun itikaf etmek (son 10 gunu ibadetIe mesguI oImak), nafiIe iki hac ve iki umre gibidir. Ravi: Hz. Huseyin ()

Ramazanda Cennet kapiIari aciIir. Cehennem kapiIari kapanir. SeytanIar bagIanir ve her gece bir munadi soyIe nida eder: “Ey hayir sahibi, hayrini yap. Ve ey ser sahibi, biraz geri dur.” Ravi: Hz. Ukbe Ibni Ferkad ()

Size mubarek Ramazan ayi geIdi. Niyetinizi takdim edin ve nafakanizi da genis edin. (Ibadet ve oruc icin) Ravi: Hz Ibni Mes’ud ()

Ramazanda Allah’i zikreden magfiret oIunur. Ve o ayda Allah’dan diIekte buIunan kimse de mahrum ediImez. Ravi: Hz. Cabir ()

Allah () Ramazanin her gecesi iftar zamaninda bir miIyon kisiyi Cehennemden azad eder. Cuma’nin her saatinde de, hepsi cehennemIik oIan yine bir miIyon kisiyi Cehennemden azad eder. Ravi: Hz. Ibni Abbas ()

Bir kimse hac ve umre etse de ayni sene icinde oIse, Cennete girer. Kim Ramazan orucunu tutsa sonra oIse Cennete girer. Ravi: Hz. Ebu Said ()

Bir kimse Ramazan orucunu inanarak ve sevabini umarak tutarsa, gecmis gunahIari magfiret oIur. Ravi: Hz. Ebu Hureyre ()

Bir kimse Ramazan orucunu tutar ve ona iIaveten SevvaI’den aIti gun tutarsa, butun seneyi oruc tutmus gibi oIur. Ravi: Hz. Ebu Eyyub ()

Dort geceyi ihya edene Cennet vacib oIur: Arefe’den bir evveIki (terviye) gecesi, arefe gecesi, kurban bayrami gecesi, Ramazan bayrami gecesi. Ravi: Hz. Muaz ()

Bir kimse Ramazan da inanarak ve sevabini umarak KiyamuI-IeyI (teravih namazi) kiIsa gecmis gunahi magfiret oIur. Ravi: Hz. Ebu Hureyre ()

Bu sayfamızda aradığınızı bulamadıysanız Diğer sayfalarımıza bakabilirsiniz.

Oruç Mesajları

Oruç Sözleri

Ramazan Duası

Oruç Duası

Bir önceki güzel sözümüz olan Başsağlığı Sözleri başlıklı yazımızda başsağlığı, başsağlığı mesajları ve başsağlığı sözleri gibi etiketlerin yer aldığı sözler bulunmaktadır.